Radiologia wzmacniana AI
wykrywanie, raportowanie
i podejmowanie decyzji klinicznych
w diagnostyce raka prostaty

Projekt finansowany przez:

w ramach programu INFOSTRATEG I

O projekcie

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) otrzymał dofinansowanie na stworzenie nowoczesnej platformy, która pomoże szybciej diagnozować raka prostaty. Innowacyjne narzędzie będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję, która ułatwi lekarzom wdrożenie właściwej terapii.

Rak prostaty stanowi duży i ciągle rosnący problem medyczny i społeczny. W skutecznej diagnostyce raka prostaty coraz większą rolę odgrywa diagnostyka obrazowa, a w szczególności multiparametryczny rezonans magnetyczny (mpMRI). Ocena badania mpMRI jest zadaniem złożonym i wieloaspektowym, zaś jakość raportowania zmian i komunikacja radiolog – klinicysta odgrywa fundamentalną rolę warunkującą poprawną stratyfikację pacjentów do optymalnych form dalszej diagnostyki i terapii. W kontekście niedoborów kadrowych radiologów oraz długiego procesu zdobywania doświadczenia w ocenie badań mpMRI, wykorzystanie nowoczesnych technologii wzmacniających procesy poznawcze radiologa oraz usprawniających ergonomię pracy zaczyna nabierać nowego, kluczowego znaczenia.

System raportowania badań mpMRI w kierunku diagnostyki raka prostaty, realizowany według innowacyjnej koncepcji integracji standaryzowanego raportu strukturalnego z wytrenowanymi metodami ML analizującymi obrazy mpMRI, stanowi podstawowy cel realizacji projektu. Rezultaty analizy obrazów zostaną wykorzystane do różnych form wspomagania pracy radiologa, obejmując m.in. automatyzację wymiarowania prostaty i obliczania jej objętości, formowanie wizualnych podpowiedzi odnośnie lokalizacji zmian podejrzanych, estymację istotności klinicznej rozpoznanych zmian w skali PI-RADS, automatyczne wstępne wypełnianie pól w szablonie raportu oraz wyszukiwanie przypadków podobnych.

Formą wdrożenia wyników projektu będzie platforma e-learningowa, pozwalająca realizować naukę raportowania strukturalnego badań mpMRI prostaty według PI-RADS, przy wykorzystaniu opracowanego systemu raportowania. Zasoby edukacyjne zapewni integracja z referencyjną bazą danych obrazowych, obejmującą bogaty zbiór w pełni adnotowanych przypadków, wraz z ich pełną dokumentacją medyczną. Baza obrazowa oraz medyczne podzadania w projekcie zostaną zrealizowane przy współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii.

Projekt w liczbach

AI4AR

NASZE CELE

PARTNERZY PROJEKTU

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu